Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

Chỉ thực hiện xét nghiệm tầm soát khi CBCCVC người lao động có biểu hiện, triệu chứng nghi nhiễm hoặc khi phát hiện trong đơn vị có F0.

03:17 23/11/2021

Vào ngày 22/11/2021, Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước tại Công văn số 6335/VPUBND-KGVX về việc thực hiện Công văn số 1303/UBND-KGVX ngày 11/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Cụ thể:

Thống nhất điều chỉnh mục 3.1 Công văn số 1303/UBND-KGVX ngày 11/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 4030/TTr-SYT ngày 18/11/2021.

Theo đó tại Tờ trình của Sở Y tế An Giang xin điều chỉnh Mục 3.1 Công văn số 1303/UBND-KGVX, để tiết kiệm nguồn kinh phí, phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện tại, Sở Y tế xin trình UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chỉ thực hiện xét nghiệm tầm soát khi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có biểu hiện, triệu chứng nghi nhiễm hoặc khi phát hiện trong đơn vị có F0 và cần tầm soát truy vết theo quy định (không xét nghiệm tầm soát định kỳ 01 lần/tuần cho tất cả nhân sự tại đơn vị). Về nguồn kinh phí mua sắm sinh phẩm xét nghiệm: đề xuất sử dụng nguồn kinh phí của các đơn vị.

Căn cứ tại điểm 9 Thông báo số 428/TB-VPUBND ngày 19/11/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó có nêu “Để thích ứng linh hoạt trong tình hình mới, chủ động kiểm soát dịch bệnh tại các cơ quan, đơn vị công sở, giao Thủ trưởng căn cứ tình hình cụ thể tại từng đơn vị, quyết định việc tổ chức xét nghiệm định kỳ trong đơn vị, vật tư xét nghiệm do đơn vị tự trang bị; đồng thời phối hợp với cơ quan y tế để được hỗ trợ, tập huấn công tác lấy mẫu xét nghiệm và tự triển khai thực hiện tại đơn vị khi có nhu cầu”.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến đơn vị nêu trên được biết, thực hiện./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang