Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 3047/SYT-TCCB ngày 29/11/2018 về đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2018
Công văn 3028/SYT-KHTC ngày 26/11/2018 về đánh giá tình hình thực hiện NĐ 167/NĐ-CP về sắp xếp lại, xử lý tài sản công
Báo cáo số 2978/BC-SYT ngày 20/11/2018 về tình hình thực hiện công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ 2018 - Lĩnh vực Y tế
Báo cáo số 2941/BC-SYT ngày 16/11/2018 về công tác y tế tháng 11/2018
Công văn số 2941/SYT-NVY ngày 16/11/2018 về báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng
Công văn số 2916/SYT-KHTC ngày 15/11/2018 về báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2018
Kế hoạch số 2940/KH-SYT ngày 16/11/2018 về Triển khai kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018
Công văn số 2915/SYT-NVY ngày 15/11/2018 về đánh giá mức độ ô nhiễm từ các nguồn thải tại các cơ sở y tế
Công văn số 2913/SYT-KHTC ngày 15/11/2018 về Xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đ/v đơn vị sự nghiệp công lập gđ 2019-2021
Thư mời số 2946/TM-SYT ngày 16/11/2018 về việc Hội nghị triển khai Nghị định số 146/2018/NĐ-CP
Công văn số 2894/SYT-NVD ngày 12/11/2018 về cung cấp thông tin
Công văn số 2885/SYT-KHTC ngày 09/11/2018 về báo cáo tình hình công tác đấu thầu mua sắm TTBYT
Thông báo số 2871/TB-SYT ngày 08/11/2018 về thời gian tập huấn, bồi dưỡng các chính sách mới về quản lý, sử dụng tài sản công
Thông báo số 2859/TB-SYT ngày 06/11/2018 về tổ chức Hội thi tuyên truyền CBYT đổi mới phong cách, thái độ
Công văn số 2858/SYT-NVD ngày 06/11/2018 về thông báo thay đổi thông tin thầu thuốc 2017