Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Quyết định số 1928/QĐ-BYT ngày 21/4/2023 của Bộ Y tế về việc Quyết định ban hành kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 2.1
Quyết định số 1923/QĐ-BYT ngày 20/4/2023 của Bộ Y tế về việc Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử năm 2023
Quyết định ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 157-NQ/BCSĐ ngày 03/02/2023 của BCSĐ Bộ Y tế về Chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Nghị quyết số 157-NQ/BCSĐ ngày 03/02/2023 của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế về việc Chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Quyết định số 2248/QĐ-BYT ngày 19/5/2023 của Bộ Y tế về việc Quyết định ban hành ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Hội chứng mạch vành mạn
Chỉ thị số 03/CT-BYT ngày 10/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về công tác quốc phòng, an ninh của ngành Y tế năm 2023.
Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế về việc Quyết định ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030.
Công điện số 258/CĐ-BYT ngày 27/02/2023 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người
Quyết định của Bộ Y tế về việc Ban hành danh mục mã hãng sản xuất vật tư y tế phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (Đợt 5)
Quyết định số 823/QĐ-BYT ngày 15/02/2023 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch triển khai nền tảng Hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa năm 2023
Quyết định ban hành bổ sung các danh mục mã dùng chung áp dụng trong quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Quyết định số 823/QĐ-BYT ngày 15/02/2023 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Nền tảng Hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa năm 2023
Quyết định số 750/QĐ-BYT ngày 13/02/2023 của Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 07/02/2023 của UBND tỉnh An Giang Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Kế hoạch hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ
Hình ảnh