Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Chỉ thị số 03/CT-BYT ngày 10/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về công tác quốc phòng, an ninh của ngành Y tế năm 2023.
Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế về việc Quyết định ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030.
Công điện số 258/CĐ-BYT ngày 27/02/2023 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người
Quyết định của Bộ Y tế về việc Ban hành danh mục mã hãng sản xuất vật tư y tế phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (Đợt 5)
Quyết định số 823/QĐ-BYT ngày 15/02/2023 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch triển khai nền tảng Hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa năm 2023
Quyết định ban hành bổ sung các danh mục mã dùng chung áp dụng trong quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Quyết định số 823/QĐ-BYT ngày 15/02/2023 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Nền tảng Hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa năm 2023
Quyết định số 750/QĐ-BYT ngày 13/02/2023 của Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 07/02/2023 của UBND tỉnh An Giang Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Kế hoạch hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ
Quyết định số 33/QĐ-BYT ngày 06/01/2023 của Bộ Y tế về việc ban hành Chuẩn năng lực cơ bản của Cử nhân Dinh dưỡng Việt Nam
Quyết định số 11/QĐ-BYT ngày 03/01/2023 của Bộ Y tế về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế
Quyết định số 3473/QĐ-BYT ngày 28/12/2022 của Bộ Y tế về việc Quyết định ban hành Chuẩn năng lực cơ bản của Cử nhân Hộ sinh Việt Nam.
Quyết định 3044/QĐ-BYT ngày 09/11/2022 về Bổ sung bệnh Đậu mùa khỉ vào danh mục các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
Quyết định số 2807/QĐ-BYT ngày 13/10/2022 của Bộ Y tế về việc Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế