Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Quy chế hoạt động

Quy chế hoạt động

10:40 28/10/2016

CHẾ  ĐỘ LÀM VIỆC

1. Chế độ làm việc của Giám đốc Sở:
    Giám đốc chỉ đạo điều hành công việc chung theo nguyên tắc sau:
    a. Quyết định những vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách và những việc đã phân công cho các Phó Giám đốc phụ trách khi xét thấy cần thiết.
    b. Trong những điều kiện cụ thể, khi thấy cần thiết, Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo thực hiện những công tác quan trọng của Sở kể cả các lĩnh vực đã phân công cho các Phó Giám đốc phụ trách.
    c. Giám đốc ủy quyền cho Phó Giám đốc thay mặt giải quyết công việc theo thẩm quyền của Giám đốc trong thời gian đi vắng.
    d. Giữ mối quan hệ chặt chẽ giữa Sở với UBND tỉnh, các ngành, các cấp trong điều hành hoạt động của Sở; thường xuyên chỉ đạo công việc của Sở đối với các Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, các Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, các Giám đốc Bệnh viện tỉnh, các Giám đốc Trung tâm của tỉnh, Hiệu trưởng trường Trung học Y tế, các Giám đốc Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế dự phòng huyện, thị xã, thành phố. 

 

    e. Kiện toàn tổ chức bộ máy Sở.

 

 

2. Phó Giám đốc Sở là người giúp việc cho Giám đốc, thay mặt Giám đốc chỉ đạo điều hành các lĩnh vực công tác được phân công theo nguyên tắc sau :
    a. Được Giám đốc phân công trực tiếp giải quyết một số lĩnh vực chuyên môn và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về lĩnh vực được phân công phụ trách.
    b. Đối với các vấn đề mới phát sinh thuộc thẩm quyền của Giám đốc mà chưa có quyết định của Giám đốc phải xin ý kiến Giám đốc trước khi quyết định.
    c. Được Giám đốc ủy quyền giải quyết công việc chung của Sở khi Giám đốc đi vắng, hoặc dự các cuộc họp do Giám đốc phân công nhưng phải báo cáo Giám đốc về kết quả giải quyết công việc và nội dung các cuộc họp đã được phân công tham dự.

 

    d. Giải quyết các công việc khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc.

 

 

3. Chế độ làm việc của Văn phòng, Thanh tra, Phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:
3.1. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:
    a. Các tổ chức chuyên môn kỹ thuật làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thủ trưởng lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
    b. Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị giúp việc cho lãnh đạo Sở và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về quản lý, điều hành, tổ chức, hành chính, chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ trong công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.
    c. Được tham gia với tư cách đại diện Sở trao đổi với các Sở, ngành, địa phương, các ngành cấp trên trực tiếp khi được Giám đốc Sở chấp thuận hoặc ủy quyền và báo cáo kết quả cho Giám đốc Sở để có hướng chỉ đạo thống nhất.

 

 

 

3.2. Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

    a - Chánh văn phòng, Chánh Thanh tra và các Trưởng phòng: giúp việc cho Giám đốc Sở và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về chuyên môn nghiệp vụ được phân công.
    - Đại diện Sở trao đổi với các Sở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị khi được Giám đốc Sở phân công hoặc ủy quyền và báo cáo kết quả cho Giám đốc để có hướng chỉ đạo thống nhất.
    - Tổ chức, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, của Văn phòng, Thanh tra y tế và xây dựng lề lối làm việc phù hợp với Quy chế này.
    b. Phó Trưởng phòng, Phó Chánh Văn phòng, Phó Chánh Thanh tra, Chuyên viên, Cán sự nghiệp vụ giúp Trưởng phòng, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo nguyên tắc sau:
    - Phó Trưởng phòng, Phó Chánh Văn phòng, Phó Chánh Thanh tra giúp việc cho Trưởng phòng, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra được phân công phụ trách một số lĩnh vực chuyên môn, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và Trưởng phòng, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra về lĩnh vực phụ trách; được Trưởng phòng, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra ủy quyền giải quyết công việc chung của Phòng khi Trưởng phòng, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra đi vắng.
    - Chuyên viên, cán sự được Trưởng phòng, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra phân công phụ trách một số công việc chuyên môn cụ thể của Phòng, ủy quyền tham gia các cuộc họp chuyên môn có liên quan đến Phòng.

 

    - Từng cá nhân có kế hoạch công tác, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Phòng và chịu trách nhiệm về nội dung công việc được giao trước Trưởng phòng, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra.

 

 

4. Thẩm quyền ký văn bản:
    - Giám đốc Sở ký những văn bản trình UBND tỉnh, Bộ Y tế và các văn bản thuộc lĩnh vực do Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách hoặc chỉ đạo.
    - Các Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy quyền ký thay khi giải quyết các công việc được phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở; ký các văn bản sao y.

 

    - Thừa lệnh Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng được ký giấy giới thiệu, thư mời họp, giấy công lệnh, thông báo nội bộ và một số văn bản thông thường khác do Giám đốc Sở giao.

 

 

5. Tiếp nhận và xử lý văn bản đến:
    - Tất cả văn bản đến cơ quan đều phải đăng ký vào sổ văn bản đến (trừ văn bản gửi Ban Chấp hành Đảng ủy, Chi bộ, bảo vệ nội bộ và thư cho cá nhân thì chuyển theo địa chỉ).

 

    - Chánh Văn phòng trình Giám đốc Sở xử lý văn bản hàng ngày, đồng thời cập nhật vào sổ theo dõi văn bản và phân phối văn bản theo lệnh của Giám đốc đã xử lý. Tùy theo tính chất của từng loại văn bản (có nội dung cần xem liền, hỏa tốc) Chánh Văn phòng phải báo ngay Giám đốc Sở giải quyết. Quản lý theo đúng quy định chế độ bảo mật văn bản hành chính.

 

 

6. Trình tự soạn thảo văn bản và giải quyết công văn đi:
    - Các phòng chức năng, chuyên viên được phân công dự thảo văn bản, phải thông qua Trưởng phòng trước khi gửi Chánh Văn phòng trình Giám đốc Sở ký. Khi thông qua văn bản, người dự thảo và Trưởng phòng phải kèm theo đầy đủ hồ sơ tài liệu có liên quan và nếu có yêu cầu cần thiết phải trực tiếp thuyết minh trước Giám đốc Sở.
    - Các văn bản nghiệp vụ, văn bản dự thảo trước khi gửi Chánh Văn phòng trình Giám đốc Sở phải có chữ ký tắt của Trưởng phòng trong văn bản trình ký ở vị trí chữ cuối cùng của văn bản. Đồng thời, Trưởng phòng phải chịu trách nhiệm về nội dung chuyên môn trong văn bản.

 

    -  Chánh Văn phòng tổng hợp, theo dõi và chịu trách nhiệm về hình thức và nội dung các văn bản của Sở khi phát hành, cập nhật vào sổ công văn đi, tổ chức lưu trữ tại phòng và phòng chuyên môn theo quy định.

 

 

7. Thời gian làm việc và chế độ hội họp:
    -  Cán bộ công chức đảm bảo thời gian làm việc theo quy định:
                 - Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ.
                 - Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.
    - Hàng tuần, Sở họp báo một lần vào buổi sáng ngày thứ hai, thành phần gồm lãnh đạo Sở và các Trưởng, Phó phòng, Chánh, Phó Văn phòng, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra.
    -  Hàng tháng, Sở tổ chức họp giao ban 4 kỳ, thành phần gồm lãnh đạo Sở, Trưởng, Phó phòng, Chánh, Phó Văn phòng, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở vào chiều thứ hai hàng tuần.
    - Mỗi tháng họp toàn thể cán bộ, công chức khối Văn phòng Sở.

 

    - Sáu tháng, một năm, Sở tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động y tế trong toàn tỉnh sau khi được sự chấp thuận của UBND tỉnh.

 

 

8. Chế độ báo cáo :
8.1. Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở phải báo cáo kết quả thực hiện công tác theo định kỳ hàng tuần, tháng, quí, năm và đề ra phương hướng hoạt động cho kỳ tiếp theo.
a. Thời gian gửi báo cáo về Sở (Phòng Kế hoạch tổng hợp) quy định như sau:
    - Báo cáo tuần vào chiều thứ năm hàng tuần.
    - Báo cáo tháng vào ngày 10 các tháng.
    - Báo cáo quí I  vào ngày 10/3.
    - Báo cáo sơ kết 6 tháng vào ngày 10/6. 
    - Báo cáo 9 tháng vào ngày 10/9.
    - Báo cáo ước cả năm vào ngày 10/12.
b. Đối với Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế dự phòng huyện, thị xã, thành phố không báo cáo tuần về Sở, chỉ báo cáo cho Phòng Y tế và Văn phòng UBND cùng cấp.
c. Thời gian báo cáo trên có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của Thường trực UBND tỉnh và Bộ Y tế.
8.2. Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp: Tổng hợp lập báo cáo về trên đúng lịch quy định tại khoản 1 điều 17 của Quy chế này, từ ngày 15 đến ngày 20 của mỗi kỳ báo cáo. Riêng báo cáo tuần gửi về UBND tỉnh vào sáng thứ sáu hàng tuần và báo cáo tổng kết hoàn thành vào cuối tháng 12 hàng năm.
Ngoài ra, lập báo cáo nhanh hoặc đột xuất khi có những thông tin cần thiết hoặc thực hiện những chuyên đề đột xuất khi có yêu cầu.