Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Quyết định số 4395/QĐ-BYT ngày 04/12/2023 của Bộ Y tế về việc Quyết định ban hành Tiêu chí và quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Lồng ấp trẻ sơ sinh
Quyết định số 3376/QĐ-BYT ngày 30/8/2023 của Bộ Y tế về việc Quyết định ban hành "Đề cương quy trình kỹ thuật xét nghiệm"
Quyết định số 3373/QĐ-BYT ngày 29/8/2023 của Bộ Y tế về việc Quy định đặc tả nhóm thông tin cơ bản về nguồn lực y tế phục vụ công tác quản lý của Bộ Y tế và triển khai Đề án 06/CP
Quyết định số 3163/QĐ-BYT ngày 10/8/2023 của Bộ Y tế về việc Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 trong lĩnh vực y tế
Quyết định số 3096/QĐ-BYT ngày 02/8/2023 của Bộ Y tế về Quyết định công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
Quyết định số 2796/QĐ-BYT ngày 06/7/2023 của Bộ Y tế về Ban hành Tài liệu “Hướng dẫn về khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi”
Quyết định số 2671/QĐ-BYT ngày 26/6/2023 của Bộ Y tế về việc Quyết định ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19
Quyết định số 2491/QĐ-BYT ngày 13/6/2023 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số của Bộ Y tế giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030
Quyết định số 1928/QĐ-BYT ngày 21/4/2023 của Bộ Y tế về việc Quyết định ban hành kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 2.1
Quyết định số 1923/QĐ-BYT ngày 20/4/2023 của Bộ Y tế về việc Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử năm 2023
Quyết định ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 157-NQ/BCSĐ ngày 03/02/2023 của BCSĐ Bộ Y tế về Chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Nghị quyết số 157-NQ/BCSĐ ngày 03/02/2023 của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế về việc Chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Quyết định số 2248/QĐ-BYT ngày 19/5/2023 của Bộ Y tế về việc Quyết định ban hành ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Hội chứng mạch vành mạn
Chỉ thị số 03/CT-BYT ngày 10/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về công tác quốc phòng, an ninh của ngành Y tế năm 2023.
Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế về việc Quyết định ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030.