English Sơ đồ website Góp ý website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động Sở Y Tế
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh An Giang
(30/06/2017)

Ngày 21 tháng 6 năm 2017 Giám đốc Sở Y tế An Giang ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh An Giang

Điều 1. Vị trí chức năng

1. Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh An Giang (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở làm việc, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, hoạt động, nhân lực và cơ sở vật chất của Sở Y tế; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

3. Trung tâm là cơ quan thường trực về giám định y khoa của Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh, có chức năng  tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về công tác giám định y khoa của tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động giám định y khoa trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Nhiệm vụ quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động giám định y khoa của tỉnh trên cơ sở định hướng chiến lược của Bộ Y tế và tình hình thực tế ở địa phương trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.

2. Tổ chức khám giám định sức khỏe, khám giám định thương tật, khám giám định tai nạn lao động, khám giám định bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

3. Khám tuyển, khám sức khỏe định kỳ và hướng dẫn người lao động chọn ngành nghề phù hợp với khả năng lao động của đối tượng (nếu có đủ điều kiện theo quy định).

4. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực giám định y khoa.

5. Tham gia đào tạo đào tạo lại về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác giám định y khoa.

6. Thực hiện công tác quản lý cán bộ, các chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

8. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, nghiệp vụ giám định y khoa.

9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và các cơ quan có thẩm quyền giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm An Giang

1. Lãnh đạo trung tâm

a) Trung tâm có Giám đốc và các Phó Giám đốc theo quy định của pháp luật.

b) Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, trước pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

c) Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành hoạt động của Trung tâm;

d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Y tế quyết định theo phân cấp quản lý theo quy định của pháp luật.

2. Các phòng chức năng, nghiệp vụ gồm

a) Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán.

b) Phòng Khám giám định.

Điều 4. Số lượng người làm việc

1. Số lượng người làm việc theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động dựa trên tổng số người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.

2. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Trung tâm xây dựng đề án vị trí việc làm, xác định số lượng người làm việc báo cáo Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Cấp trưởng, cấp phó các phòng thuộc Trung tâm

1. Cấp trưởng các phòng thuộc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. Cấp phó các phòng thuộc Trung tâm là người giúp việc cho cấp trưởng phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số công tác và chịu trách nhiệm trước cấp trưởng, trước Giám đốc trung tâm về nhiệm vụ được phân công. Khi cấp trưởng vắng mặt, cấp phó được cấp trưởng ủy quyền điều hành hoạt động.

Số lượng cấp phó các phòng thuộc Trung tâm không quá 01 cấp phó

3. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với cấp trưởng, cấp phó thuộc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quyết định sau khi có ý kiến của Sở Y tế.

 

TCCB-SYT

Các tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin nhanh
Skip portlet Portlet Menu
 
Đăng ký trực tuyến
Skip portlet Portlet Menu
 
Đào tạo huấn luyện
Skip portlet Portlet Menu
 
Thông tin hổ trợ
Skip portlet Portlet Menu
 
Thông tin hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
@2008 HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ Y TẾ - SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANG
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ Y TẾ AN GIANG
ĐỊA CHỈ: 15 LÊ TRIỆU KIẾT, P. MỸ BÌNH, TP. LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)3 852.640 - Fax: (076)3 856.154. Email: soyte@angiang.gov.vn