English Sơ đồ website Góp ý website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động Sở Y Tế
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y tỉnh An Giang
(10/11/2016)

1. Chức năng

Trung tâm pháp y tỉnh An Giang (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc Sở Y tế; Trung tâm có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu, có tài khoản riêng được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định; thực hiện giám định pháp y trên địa bàn tỉnh, nghiên cứu khoa học và tham gia đào tạo, đào tạo bồi dưỡng trong lĩnh vực pháp y.

2. Nhiệm vụ.

- Giám định và giám định lại tổn thương cơ thể do chấn thương và các nguyên nhân khác;

- Giám định sự xâm phạm thân thể phục vụ tố tụng, giám định giới tính;

- Giám định và giám định lại tử thi, giám định hài cốt. Tham gia giám định các trường hợp chết do thiên tai thảm họa ở trong và ngoài nước theo sự chỉ đạo của Bộ Y tế và cơ quan có thẩm quyền;

- Giám định và giám định lại trên hồ sơ;

- Các trường hợp giám định khác theo quy định của pháp luật và trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng;

- Giám định pháp y theo yêu cầu theo quy định của pháp luật.        

3. Quyền hạn.

- Được quyền đề nghị phối hợp, hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ và sử dụng trang thiết bị với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh để thực hiện công tác giám định pháp y theo quy định của pháp luật.

- Được quyền mời chuyên gia, người giám định theo vụ việc và sử dụng các kết luận chuyên môn trong quá trình thực hiện giám định pháp y;

- Được quyền yêu cầu người trưng cầu, người yêu cầu giám định cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết trong quá trình thực hiện giám định pháp y.

- Được từ chối thực hiện giám định pháp y nếu không có đủ điều kiện cần thiết phục vụ cho việc thực hiện giám định;

- Được nhận tạm ứng chi phí giám định tư pháp khi nhận trưng cầu, yêu cầu giám định pháp y; được thanh toán kịp thời, đầy đủ chi phí giám định pháp y khi trả kết quả giám định pháp y.

4.  Cơ cấu tổ chức.

- Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn về giám định phải là giám định viên pháp y.

- Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm; Phó Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

5. Các phòng chức năng.

- Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính.

6. Các khoa chuyên môn.

- Khoa Giám định;

- Khoa Giải phẫu bệnh;

- Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh.

TCCB-SYT

Các tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin nhanh
Skip portlet Portlet Menu
 
Đăng ký trực tuyến
Skip portlet Portlet Menu
 
Đào tạo huấn luyện
Skip portlet Portlet Menu
 
Thông tin hổ trợ
Skip portlet Portlet Menu
 
Thông tin hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
@2008 HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ Y TẾ - SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANG
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ Y TẾ AN GIANG
ĐỊA CHỈ: 15 LÊ TRIỆU KIẾT, P. MỸ BÌNH, TP. LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)3 852.640 - Fax: (076)3 856.154. Email: soyte@angiang.gov.vn