English Sơ đồ website Góp ý website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sự kiện nổi bật
Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ
(28/04/2016)

Nhằm từng bước chấn chỉnh công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ theo vị trí việc làm trong các cơ sở y tế công lập. Ngày 29 tháng 12 năm 2015 Bộ Y tế và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.

Thông tư liên tịch này quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương theo chức danh nghề nghiệp áp dụng đối với bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ làm việc trong các cơ sở y tế công lập.

                A/ Mã số, phân hạng chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ, cụ thể như sau:

                1. Nhóm chức danh bác sĩ, bao gồm:

a) Bác sĩ cao cấp (hạng I) Mã số: V.08.01.01              

b) Bác sĩ chính (hạng II) Mã số: V.08.01.02              

c) Bác sĩ (hạng III)                                                Mã số: V.08.01.03

                2. Nhóm chức danh bác sĩ y học dự phòng, bao gồm:

a) Bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng I)     Mã số: V.08.02.04              

b) Bác sĩ y học dự phòng chính (hạng  II)       Mã số: V.08.02.05              

c) Bác sĩ y học dự phòng (hạng III)                  Mã số: V.08.02.06

                3. Chức danh y sĩ:

a) Y sĩ hạng IV                                                      Mã số: V.08.03.07

                B/ Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp

                - Nguyên tắc bổ nhiệm: 

                Việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc làm, nhiệm vụ được giao của viên chức; bổ nhiệm từ ngạch viên chức hiện giữ vào chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ tương ứng không được kết hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

                - Các trường hợp bổ nhiệm và chức danh nghề nghiệp

                1. Chức danh nghề nghiệp bác sĩ:

                a) Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp (hạng I) mã số V.08.01.01 đối với viên chức hiện đang giữ ngạch bác sĩ cao cấp (mã số 16.116);

                b) Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp bác sĩ chính (hạng II) mã số V.08.01.02 đối với viên chức hiện đang giữ ngạch bác sĩ chính (mã số 16.117);

                c) Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng III) mã số V.08.01.03 đối với viên chức hiện đang giữ ngạch bác sĩ (mã số 16.118).

                2. Chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng:

                a) Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng I) mã số V.08.02.04 đối với viên chức hiện đang làm việc ở lĩnh vực y học dự phòng, đang giữ ngạch bác sĩ cao cấp (mã số 16.116);

                b) Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II) mã số V.08.02.05 đối với viên chức hiện đang làm việc ở lĩnh vực y học dự phòng, đang giữ ngạch bác sĩ chính (mã số 16.117);

                c) Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng (hạng III) mã số V.08.02.06 đối với viên chức hiện đang làm việc ở lĩnh vực y học dự phòng, đang giữ ngạch bác sĩ (mã số 16.118).

                3. Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp y sĩ hạng IV (mã số V.08.03.07) đối với viên chức hiện đang giữ ngạch y sĩ (mã số 16.119).

  Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/7/2015.

Bãi bỏ tiêu chuẩn nghiệp vụ bác sĩ, y sĩ quy định tại Quyết định số 415/TCCP-VC ngày 29 tháng 5 năm 1993 của Bộ trưởng - Trưởng Ban tổ chức Chính phủ; bải bỏ các quy định về danh mục các ngạch bác sĩ, y sĩ ban hành theo Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.


TCCB-SYT

Các tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin nhanh
Skip portlet Portlet Menu
 
Đăng ký trực tuyến
Skip portlet Portlet Menu
 
Đào tạo huấn luyện
Skip portlet Portlet Menu
 
Thông tin hổ trợ
Skip portlet Portlet Menu
 
Thông tin hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
@2008 HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ Y TẾ - SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANG
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ Y TẾ AN GIANG
ĐỊA CHỈ: 15 LÊ TRIỆU KIẾT, P. MỸ BÌNH, TP. LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)3 852.640 - Fax: (076)3 856.154. Email: soyte@angiang.gov.vn