Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông báo mời thầu

Quyết định số 1655/QĐ-SYT ngày 22/11/2021 của Sở Y tế An Giang phê duyệt KQLCNT “Gói thầu số 3: Mua sắm phương tiện bảo hộ cá nhân thiết yếu phục vụ công tác PCD COVID-19 tỉnh An Giang năm 2021”
CÔNG KHAI QĐ số 1491/QĐ-SYT ngày 05/10/2021 của SYT An Giang V/v Phê duyệt KQ lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: Mua sắm phương tiện bảo hộ cá nhân thiết yếu phục vụ công tác PCD COVID-19 tỉnh AG 2021
CÔNG KHAI: Quyết định số 1454/QĐ-SYT ngày 27/9/2021 của Sở Y tế An Giang
CÔNG KHAI: Quyết định số 1444/QĐ-SYT ngày 24/9/2021 của Sở Y tế An Giang về Phân bổ trang thiết bị y tế Gói thầu: Mua 3 máy thở dòng cao (HFNC) phục vụ công tác PCD COVID-19 tỉnh An Giang
CÔNG KHAI Quyết định số 1443/QĐ-SYT ngày 24/9/2021 của Sở Y tế An Giang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Mua sắm que lấy mẫu tỵ hầu phục vụ công tác PCD COVID-19 của tỉnh An Giang
Quyết định số 1369/QĐ-SYT ngày 29/8/2021 của Sở Y tế AG về KQ lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm SP chẩn đoán XN vi-rút SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên phục vụ công tác PCD COVID-19 tỉnh AG
Quyết định số 1367/QĐ-SYT ngày 28/8/2021 của Sở Y tế AG về phê duyệt KQ lựa chọn nhà thầu “Gói thầu: mua sắm que lấy mẫy tịch tỵ hầu XN vi rút SARS-CoV-2 phục vụ công tác PCD COVID-19 tỉnh AG”
CÔNG KHAI: Quyết định số 1425/QĐ-SYT ngày 16/9/2021 của Sở Y tế phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu “Gói thầu: Mua sắm que lấy mẫu tỵ hầu và môi trường vận chuyển mẫu XN vi-rút SARS-CoV-2”
CÔNG KHAI: Quyết định 1389/QĐ-SYT ngày 08/9/2021 của Sở Y tế về việc Phân bổ TTBYT gói thầu “Gói thầu số 4: Trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19”
CÔNG KHAI: Quyết định 1372/QĐ-SYT ngày 31/8/2021 của Sở Y tế An Giang về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Gói thầu số 4: Trang thiết bị y tế phục vụ công tác PCD COVID-19”
CÔNG KHAI kết quả trúng thầu Gói thầu mua sắm VTYT, phương tiện phòng hộ phòng chống dịch COVID-19 năm 2021
CÔNG KHAI : Quyết định số 1227/QĐ-SYT ngày 13/7/2021 của Sở Y tế An Giang về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu mua sắm 100.000 test nhanh chống dịch Covid-19
CÔNG KHAI PHÂN BỔ: Gói thầu Số 5 và số 6 - Mua sắm TTBYT PCD Covid-19 - năm 2021 (Đính kèm).
Hướng dẫn tra cứu kết quả đấu thầu trên Cổng công khai của Bộ Y tế
CÔNG KHAI Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 5 và 6 Mua sắm trang thiết bị PCD COVID-19 - Nguồn kinh phí bổ sung năm 2021 cho Sở Y tế