Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Khám chữa bệnh

Bộ Y tế: Ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn tổ chức hoạt động lọc máu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong dịch COVID-19”

09:28 31/07/2021

Vào ngày 30/7/2021, Ông Nguyễn Trường Sơn – Thứ tưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Quyết định số 3639/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn tổ chức hoạt động lọc máu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong dịch COVID-19”

Cụ thể:

Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu chuyên môn Hướng dẫn tổ chức hoạt động lọc máu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong dịch COVID-19”  được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh