Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Khám chữa bệnh

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải biết Mẫu Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh mới

10:26 31/10/2018

Vào ngày 30/10/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 6556/QĐ-BYT về việc Ban hành mẫu bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Phụ lục hướng dẫn cách ghi chép bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh

MẪU BẢN KÊ CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 6556 /QĐ-BYT ngày  30  tháng 10 năm 2018 của Bộ trưng Bộ Y tế)

 

Theo đó:

1. Mẫu Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh áp dụng chung cho tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; áp dụng cho các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh nội trú; khám bệnh, chữa bệnh điều trị ban ngày và khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú.

2. Trong một đợt khám bệnh hoặc một điều trị đối với mỗi một người bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm lập 01 (một) bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh để lưu cùng với hồ sơ khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh đó và 01 (một) bảng kê để cung cấp cho người bệnh.

3. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ kê những mục có phát sinh chi phí và giữ nguyên số thứ tự mã Mục qui định trong mẫu bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30/10/2018. Quyết định này thay thế Quyết định số 3455/QĐ-BYT ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành mẫu Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm hoàn thiện phần mềm để thực hiện lập, cung cấp bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo đúng quy định, hướng dẫn tại Quyết định này kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế tỉnh An Giang