Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Y học dự phòng

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới

10:42 04/07/2018

Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 thay thế Nghị định số 103/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới
 

Thực hiện Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, ngày 25/6/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 89/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới. Nghị định này thay thế Nghị định số 103/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới và có hiệu lực từ ngày 10/8/2018.  

Sở Y tế tỉnh An Giang đăng tải toàn bộ nội dung Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ để các đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện.

Có thể tải văn bản tại đây: http://soyte.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/danh-muc/van-ban-phap-quy

Văn phòng Sở Y tế tỉnh An Giang