Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

An Giang: Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

01:41 15/09/2021

Ngày 13/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang – Nguyễn Thanh Bình đã ký quyết định số 2110/QĐ-UBND, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang (Ban Chỉ đạo).

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng ban; Các Phó Trưởng ban gồm ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh -(thường trực); Ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Mời Ông Đỗ Tấn Kiết, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Cùng 20 thành viên.

Sở Y tế là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo giúp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh phòng, chống dịch, chăm sóc y tế; bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; thực hiện thông tin truyền thông; bảo đảm hậu cần phòng, chống dịch; tổ chức sản xuất và lưu thông hàng hóa; phân bổ và triển khai chương trình tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các sở, ngành, cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa  bàn tỉnh; Chỉ đạo việc phối hợp giữa các sở, ngành, cơ quan có liên quan với các cơ quan của Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nhằm huy động nguồn lực tham gia, hỗ trợ thực hiện công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội; Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Hằng ngày, Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ cập nhật, báo cáo tình hình dịch bệnh, kết quả công tác phòng, chống dịch tại  địa phương về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh).

Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định. Trưởng ban, Phó Trưởng ban (là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) sử dụng con dấu của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban (là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh) sử dụng con dấu của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Quyết định cũng thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (Trung tâm chỉ huy) do ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Chỉ huy trưởng; Các Phó Chỉ huy trưởng gồm ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thường trực); Ông Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh; Ông Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế tỉnh; Ông Phạm Thành Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ông Bùi Trung Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Cùng 05 thành viên.

Trung tâm chỉ huy là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 Tỉnh, có chức năng giúp Ban Chỉ đạo trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19; giải quyết công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo; Căn cứ chương trình, kế hoạch, kết luận của Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy tổ chức phân công, điều phối nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy, các Tiểu ban của Ban Chỉ đạo và các ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp phục vụ công tác phòng, chống dịch; Chỉ đạo việc phối hợp giữa các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, nhằm huy động nguồn lực tham gia và hỗ trợ thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19; Đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19; Kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, chịu trách nhiệm và chủ động xem xét, xử lý theo thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo để chỉ đạo, giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền; Tổ chức trực chiến 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý thông tin và chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề đột xuất, khẩn cấp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm  chỉ huy đặt tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Hoạt động 24/24 giờ. Chỉ huy trưởng quyết định thiết lập các ca trực theo chế độ luân phiên. Mỗi ca trực gồm: 01 lãnh đạo và từ 01 đến 02 thành viên Trung tâm chỉ huy; từ 01 đến 02 thành viên của mỗi Tiểu ban; một số công chức, viên chức cấp phòng thuộc các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo; Số lượng người tham gia ca trực có thể tăng lên tuỳ tình hình thực tế do Chỉ huy trưởng quyết định; Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Chỉ huy trưởng phân công. 

Thành lập 08 Tiểu ban giúp việc trực thuộc Ban Chỉ đạo gồm: Tiểu ban Điều trị do ông Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm và an ninh trật tự xã hội do ông Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Cách ly do ông Phạm Thành Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền do ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Tài chính và hậu cần do ông Trần Minh Nhựt, Giám đốc Sở Tài chính làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban An sinh xã hội do ông Châu Văn Ly, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Sản xuất và lưu thông hàng hóa do ông Nguyễn Sĩ Lâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Vắc xin COVID-19 do ông Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng Tiểu ban.

Quyết định nêu rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các Tiểu ban. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 02 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang. Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy và Tiểu ban giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Minh Thư

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

https://ncovi.angiang.gov.vn/chi-dao-dieu-hanh/ban-chi-dao-phong-chong-covid-tinh/an-giang-kien-toan-ban-chi-dao-phong-chong-dich-covid-19-tren-dia-ban-tinh/