Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Dược Phẩm - Mỹ Phẩm

Hướng dẫn việc triển khai kết nối liên thông dữ liệu cơ sở kinh doanh dược

03:49 18/04/2019

Nhằm đảm bảo việc triển khai kết nối liên thông dữ liệu của các cơ sở kinh doanh thuốc theo đúng lộ trình của Bộ Y tế, Sở Y tế đã làm việc với các đơn vị cung cấp phần mềm kết nối liên thông và với Phòng Y tế các huyện/thị để đảm bảo đến ngày việc triển khai kết nối dữ liệu cơ sở kinh doanh thuốc vào Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia được hoàn tất trên địa bàn tỉnh An Giang.

Để đảm bảo việc kết nối giữa các cơ sở sử dụng phần mềm của các nhà cung cấp khác nhau, Cục Quản lý Dược đã có công văn số 24026/QLD-TTra ngày 28/12/2018 về việc hướng dẫn tạm thời việc triển khai kết nối liên thông dữ liệu; và công văn số 2587/QLD-TTra ngày 06/3/2019 về việc cấp tài khoản liên thông kết nối với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia”. Qua đó Sở Y tế là đơn vị đầu mối cấp tài khoản liên thông kết nối dữ liệu với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia” cho các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế triển khai đến các đơn vị thực hiện việc kết nối và liên thông dữ liệu nhà thuốc tại tỉnh An Giang như sau:

I. Đối với cơ sở bán lẻ thuốc:

  • Liên hệ với các nhà cung cấp phần mềm quản lý đã chuyển dữ liệu thành công vào cơ sở dữ liệu dược quốc gia được Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế công nhận (Danh sách được đăng trên Cổng thông tin Sở Y tế).
  • Gửi yêu cầu về Sở Y tế xin cung cấp tài khoản liên thông kết nối dữ liệu (theo mẫu đính kèm).

II. Đối với các nhà cung cấp phần mềm quản lý:

1. Đối với các đơn vị kinh doanh phần mềm kết nối dữ liệu nhà thuốc nhưng chưa kết nối với Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia:

- Đơn vị gửi văn bản yêu cầu đề nghị kết nối về Cục Quản lý Dược theo quy định tại khoản 2, Phụ lục kèm theo công văn số 24026/QLD-Ttra.

2. Đối với các đơn vị không kinh doanh phần mềm kết nối dữ liệu nhà thuốc hoặc các đơn vị sử dụng phần mềm tự thiết kế (như: nhà thuốc bệnh viện, phòng khám)

- Phần mềm phải đảm bảo đạt chuẩn yêu cầu đầu ra theo Quyết định số 540/QĐ-QLD ngày 20/8/2018 và chuẩn kết nối dữ liệu ra theo Quyết định số 777/QĐ-QLD ngày 27/11/2018.

- Đơn vị thực hiện các nội dung sau:

                    + Cung cấp thông tin nhà thuốc đang triển khai để tạo tài khoản liên thông.

                    + Chuẩn hóa danh mục thuốc, địa chỉ hành chính theo file được cung cấp.

- Đơn vị gửi yêu cầu đề nghị tạo tài khoản kết nối và danh sách các nhà thuốc cần tạo tài khoản liên thông về Sở Y tế.

3. Đối với các đơn vị đã có tài khoản kết nối và kết nối thành công với Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia:

- Đơn vị tổng hợp và gửi danh sách các nhà thuốc sử dụng phần mềm của đơn vị về Sở Y tế để cấp tài khoản liên thông.

Các đơn vị có nhu cầu tạo tài khoản kết nối hoặc tài khoản liên thông gửi văn bản kèm thư điện tử về Sở Y tế. Các đơn vị chịu trách nhiệm điền đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan đến hồ sơ pháp lý của đơn vị và nhà thuốc.

Phòng Nghiệp vụ Dược – Sở Y tế An Giang

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh