Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Dược Phẩm - Mỹ Phẩm

Đối với cơ sở bán lẻ thuốc, người đứng đầu cơ sở thực hành chuyên môn dược không cần gửi danh sách người đăng ký thực hành chuyên môn về Sở Y tế.

09:55 05/05/2023

Vào ngày 05/5/2023, Ông Từ Hoàng Tước – Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 1019/SYT-NVD về việc thực hành chuyên môn dược đối với cơ sở bán lẻ thuốc.

 Có bắt buộc đăng ký thực hành về Sở y tế trước khi nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề dược-Ảnh:http://luat3s.com 

Cụ thể:

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Điều 19 “Cơ sở thực hành chuyên môn”, Mục 4 “Thực hành chuyên môn về dược” Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược;

Căn cứ khoản 5, Điều 4, Chương II “Lĩnh vực dược phẩm” Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế về bãi bỏ khoản 4 Điều 19 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.

Sở Y tế đề nghị Trưởng phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố thông báo đến các cơ sở bán lẻ thuốc các nội dung như sau:

1. Trước khi hướng dẫn thực hành chuyên môn cho người đăng ký thực hành chuyên môn tại cơ sở mình, người đứng đầu cơ sở thực hành không cần gửi danh sách người đăng ký thực hành chuyên môn theo Mẫu số 14 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 về Sở Y tế.

2. Người đứng đầu cơ sở thực hành xác nhận thời gian thực hành chuyên môn cho người thực hành chuyên môn tại cơ sở theo Mẫu số 03 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 và chịu trách nhiệm về các nội dung xác nhận.

Sở Y tế thông báo để các cơ sở bán lẻ thuốc biết và thực hiện./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang