Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Khám chữa bệnh

Bộ Y tế: Ban hành tài liệu Hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng

03:15 27/08/2021

Vào ngày 26/8/2021, Ông Nguyễn Trường Sơn – Thứ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Quyết định số 4111/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng

Cụ thể:

Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu “Hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng”.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang