Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Khám chữa bệnh

Bộ Y tế: Ban hành Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19

01:54 30/08/2021

Vào ngày 28/8/2021, Ông Nguyễn Trường Sơn – Thứ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Quyết định số 4159/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19

Cụ thể:

Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Quyết định này thay thế nội dung “Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân” tại “Hướng dẫn Phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” ban hành kèm theo Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế và nội dung “Hướng dẫn về lựa chọn việc sử dụng bộ trang phục phòng chống dịch COVID-19” tại “Hướng dẫn tạm thời về kỹ thuật, phân loại và lựa chọn bộ trang phục phòng, chống dịch COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1616/QĐ-BYT ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang