Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Phối hợp thực hiện Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

09:55 02/05/2021

Vào ngày 29/4/2021, Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 253/MT-VP về việc phối hợp thực hiện Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Cụ thể:

Ngày 23/4/2021, Lãnh đạo Bộ Y tế đã phê duyệt Kế hoạch thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm về lĩnh vực quản lý môi trường y tế năm 2021, trong đó giao Cục Quản lý môi trường y tế chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, Viện và các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện, bao gồm:

(1) Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm “An toàn vệ sinh lao động cho cán bộ y tế trong phòng chống dịch bệnh COVID-19”: ban hành theo Kế hoạch số 544/KH-BYT ngày 23/4/2021.

(2) Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm “Tăng cường triển khai cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế”: ban hành theo Kế hoạch số 545/KH-BYT ngày 23/4/2021.

(3) Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm “Hướng dẫn các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước tác động của ô nhiễm không khí”: ban hành theo Kế hoạch số 547/KH-BYT ngày 23/4/2021.

Để tổ chức thực hiện các Kế hoạch trên, Cục Quản lý môi trường y tế kính đề nghị Quý đơn vị:

- Chủ động phối hợp với Cục Quản lý môi trường y tế triển khai thực hiện các hoạt động của kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

- Cử cán bộ đầu mối tham gia và gửi về Cục Quản lý môi trường y tế theo mẫu gửi kèm trước ngày 06/5/2021.

Trân trọng kính chào./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang