Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Sở Y tế An Giang: Thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế, nhất là chất thải phát sinh do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

12:57 27/05/2022

Vào ngày 26/5/2022, Ông Phan Vân Điền Phương – Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 1617/SYT-NVY về việc thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế, nhất là chất thải phát sinh do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn tạm thời quy trình xử lý chất thải của F0 điều trị tại nhà (Ảnh minh họa)

Cụ thể:

Thực hiện Công văn số 503/UBND-KTN ngày 17/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế, nhất là chất thải phát sinh do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các Bệnh viện và Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố:

- Tăng cường thực hiện công tác phân loại, thu gom, lưu giữ, chuyển giao, xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh COVID-19 theo quy định tại Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05/8/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19”.

- Nước thải phát sinh từ các đơn vị, khu vực điều trị và chăm sóc bệnh nhân COVID-19 phải được thu gom, xử lý và tăng cường khử khuẩn nước thải đầu ra, đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế (QCVN 28:2010/BTNMT) trước khi xả thải ra môi trường.

- Nghiêm túc thực hiện Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 16/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

- Thực hiện báo cáo về thực trạng, hệ thống, thiết bị xử lý chất thải y tế và tình hình quản lý chất thải y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị về Sở Y tế (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật – cơ quan tham mưu Sở Y tế) khi có yêu cầu.

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật:

- Xây dựng kế hoạch tham mưu Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập đoàn kiểm tra, giám sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, nước thải y tế trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tập huấn, tuyên truyền phổ biến Luật và các văn bản liên quan khác về bảo vệ môi trường và quản lý chất thải y tế.

- Báo cáo kết quả quan trắc nước thải, chất thải phát sinh theo quy định; Theo dõi, hướng dẫn các đơn vị về công tác thống kê báo cáo, đồng thời tổng hợp báo cáo gửi về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) theo quy định.

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh