Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Chuyển đổi số & Đề án 06/CP

Sở Y tế An Giang: Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số của Sở Y tế năm 2022.

02:49 24/08/2022

Vào ngày 27/7/2022, Ông Trần Quang Hiền – Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 2412/KH-SYT về Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số của Sở Y tế năm 2022.

Cụ thể:

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/ 2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

Căn cứ Chương trình số 553/CTr-UBND ngày 09/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về chuyển đổi số tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

Thực hiện Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ về chuyển đổi số tỉnh An Giang năm 2022;

Sở Y tế xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ về chuyển đổi số năm 2022 với những nội dung cụ thể như sau:

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Mục đích:

- Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả bao gồm các nội dung, nhiệm vụ đã được đề ra trong Quyết định số 825/QĐ-UBND.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị y tế trực thuộc Sở trong việc tổ chức góp phần thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh.

Yêu cầu:

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng chuyên môn và trung tâm trực thuộc Sở; các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh trong tỉnh.

- Phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị, kịp thời đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị để đảm bảo tiến độ và hiệu quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số.

- Ưu tiên, quan tâm, bố trí các điều kiện về nguồn lực, kinh phí và các điều kiện khác bảo đảm triển khai thực hiện chuyển đổi số ngành y tế đúng tiến độ và hiệu quả.

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục triển khai Tổng đài 1022 hỗ trợ, tư vấn F0 điều trị tại nhà.

2. Tiếp tục triển khai Hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý F0 điều trị tại nhà.

3. Tiếp tục triển khai Giai đoạn 2 thực hiện Hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế xã, phường, thị trấn.

4. Thực hiện Đề án 06 đẩy mạnh công tác triển khai thí điểm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp.

5. Phổ cập hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân, sử dụng sổ khám bệnh điện tử.

6. Tiếp tục triển khai cấp Hộ chiếu vaccine điện tử từ Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19. Đảm bảo quyền của người dân được cấp giấy chứng nhận đã tiêm vaccine và hộ chiếu vaccine khi tham gia tiêm chủng COVID-19.

7. Thành lập Ban điều hành Chương trình chuyển đổi số ngành Y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

8. Tổ chức các Hội nghị Công nghệ thông tin y tế, chia sẻ kinh nghiệm về các nội dung, mô hình chuyển đổi số của các đơn vị triển khai thành công Bệnh viện thông minh, Bệnh án điện tử, thanh toán không tiền mặt. Từ đó căn cứ theo nguồn lực hiện có triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, tiến tới không sử dụng bệnh án giấy, thanh toán viện phí điện tử, xây dựng “bệnh viện thông minh”.

9. Triển khai thực hiện kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử.

(Chi tiết thời gian, nhiệm vụ và giải pháp tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang