Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Dược Phẩm - Mỹ Phẩm

Sở Y tế An Giang: Cập nhật quy định về chất sử dụng trong mỹ phẩm.

02:18 27/07/2022

Vào ngày 26/7/2022, Ông Từ Hoàng Tước – Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 2405/SYT-NVD về việc cập nhật quy định về chất sử dụng trong mỹ phẩm.

Kèm theo Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế

Cụ thể:

Thực hiện Công văn số 7048/QLD-MP ngày 25/07/2022 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc cập nhật quy định về các chất dùng trong mỹ phẩm. Cục Quản lý Dược đã công bố, cập nhật các Phụ lục (Annex) của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN và lộ trình áp dụng kể từ ngày áp dụng nêu trong Phụ lục (đính kèm theo Công văn 7048/QLD-MP ngày 25/07/2022).

Để các nội dung của Công văn được phổ biến và triển khai áp dụng một các đầy đủ, kịp thời. Sở Y tế đề nghị:

1. Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm phổ biến rộng rãi nội dung thông báo này cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn, kiểm tra, giám sám việc thực hiện các nội dung Công văn số 7048/QLD-MP ngày 25/07/2022 của Cục Quản lý Dược.

2. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm chủ động rà soát thành phần công thức sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh; có kế hoạch nhập khẩu, kinh doanh phù hợp, đảm bảo sản phẩm mỹ phẩm đưa ra lưu hành đáp ứng quy định tại Thông tư 06/2011/TT-BYT, Hiệp định mỹ phẩm ASEAN, các nội dung cập nhật Hiệp định mỹ phẩm ASEAN được nêu tại Công văn này và các Công văn cập nhật quy định về các chất dùng trong mỹ phẩm của Cục Quản lý Dược; tránh nguy cơ sản phẩm bị thu hồi, gây lãng phí.

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang